FANDOM


לאחר כשלון המפלגה הנאצית בבחירות 1928, האמין היטלר כי הציבור הגרמני לא ירד לסוף דעתו, ונסע למינכן כדי להכתיב את ספר ההמשך למיין קאמפף. הספר שהוכתב התרכז בנושאי חוץ.. היטלר חזה שבשנת 1980 יתרחש מאבק סופי על השליטה בעולם: בין בריטניה, ארצות הברית וגרמניה.

למרות שהספר נועד לשמש לצורכי תעמולה במקור, בפועל הודפסו ממנו רק שני עותקים: מתוכם אחד בלבד נחשף לציבור. הספר היה קצר יחסית ובו היו כמאתיים עמודים בלבד. מאז שנת 1935, העותקים נשמרו בסוד במקלט אווירי בפקודתו של היטלר, עד שהתגלו על ידי קצין אמריקני בשנת 1945.

הספר השני הוא חלקו השני של פרויקט התרגום של המתרגם, אך הספר מיין קאמפף קודם לכל משום שהוא חשוב יותר.

ניתן לקרוא קטעים מן הספר, אף הם אנטישמיים, כאן בקישיור למטה:

קטעים מתוך הספר השני מתורגמים לעברית